Mock Trading को लागि client information Update गर्ने बारे ।

श्री सम्पूर्ण ब्रोकर सदस्यहरु,

 

लगानीकर्ताहरुद्वारा Mock Trading गर्न नसकिएको feedback प्राप्त भैरहेको छ।Password reset गर्न नसकिएको, OTP  प्राप्त नभएको, जस्ता गुनासाहरु धेरैमात्रा मा  आएको हुँदा सम्पूर्ण ब्रोकर सदस्यहरुलेआफ्नो client को valid email address तथा mobile no हाल संचालनमा रहेको नेप्से कारोबार प्रणाली(NEPSE CTS ) मा अनिवार्य रूपमा  update गर्नहुनअनुरोध छ।लगानीकर्ताहरुले समेतआफ्नो valid email ब्रोकरहरुलाई प्रदान गरि update गर्न/गराउनहुन अनुरोध गर्दछौँ  ।


यसरी दिनभरीमा update भएका client email address तथा mobile no. हरु हरेक दिन राति आठ बजे स्वतः हरेक ब्रोकरको TMS मा update गरिनेछ। साथै Mock  Trading सम्बन्धी अन्य केही  समस्या तथा सुझाव हरुभएमा feedback@nepalstock.com मा तथा फोन नं: ०१-४२५०५१४ मा जानकारी गराउन हुनअनुरोध छ।